Uslovi korišćenja i poslovanja

Važe od [uneti datum]

 

Dobro došli na našu internet prodavnicu na internet stranici www.moyaayurveda@gmail.com

Ovde izneti Uslovi korišćenja i poslovanja zajedno sa našom Politikom privantosti čine Ugovor koji se primenjuje na vas. Pristupom ili korišćenjem našeg Sajta na bilo koji način, pravno ste obavezani ovim Ugovorom, koji se zaključuje u elektronskom obliku između:

 1. Kreativnog gradskog centra d.o.o,sa sedištem u Beogradu, ulicaPrespanska broj 10, Zvezdara, matični broj:20016698, poreski identifikacioni broj:103751370, koje zastupa direktor Konstantin Jokanović; i
 2. Svakog lica koje pristupi ili koristi naš Sajt.

Veoma je važno da se detaljno upoznate sa sadržinom ovih Uslova korišćenja i poslovanja i Politikom privatnosti, imajući u vidu da sadrže informacije o vašim pravima i obavezama. Korišćenjem Sajta obavezujete se da ćete ih poštovati i da ste sa istim saglasni.

Mi zadržavamo pravo da ažuriramo (menjamo i dopunjujemo) ove Uslove korišćenja i poslovanja i Politiku privatnosti u bilo koje vreme. Sve izmene i dopune stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na našem Sajtu.

Vi ste dužni da prilikom posete Sajta proverite ove Uslove korišćenja i poslovanja i Politiku privatnosti odgovarajućim poglavljima, s obzirom na to da vas obavezuje njihova trenutno važeća verzija, jer se promene mogu dogoditi između poseta kao posledica ažuriranja. Pozivamo vas da proveravate i vaš email preko koga ćemo vas obaveštavati o ovim promenama. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite naš Sajt nakon izmena i dopuna, to će podrazumevati da ste dali vašu saglasnost na tako izmenjene i dopunjene odnosno nove uslove Ugovora.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom Ugovoru sa čim se ne slažete, molimo vas da prestanete da koristite naš Sajt.

Za sva pitanja ili nejasnoće koje se tiču Ugovora možete se obratiti na sledeću email adresu moyaayurveda@gmail.com.

Naš Sajt namenjen je isključivo licima koja su navršila 18 godina života. Ukoliko nemate navršenih 18 godina života, prestanite da koristite naš Sajt, jer isti nisu namenjeni vama.

Odredbe Uslova korišćenja i poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne primenjuju se na Kupce koji prema definiciji nisu Potrošači.

U slučaju da je Kupac pravno lice, lice koje u ime i za račun tog pravnog lica kupuje proizvode i usluge na našem Sajtu time, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Prodajni ugovor u ime i za račun tog pravnog lica.

Teritorijalna primena ugovora

Ugovor se primenjuje na celokupno poslovanje preko i putem našeg Sajtai to isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 

Materijalna primena ugovora

Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova korišćenja i poslovanja i Ugovora), naročito uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

Ograničenja u poručivanju, prodaji i isporuci proizvoda

Ne postoje ograničenja u pogledu vrednosti proizvoda koji se poručuju, kupuju i isporučuju preko i putem našeg Sajta.

Prodavac se obavezuje da Kupcu isporuči isključivo proizvode koje u trenutku isporuke ima na raspolaganju odnosno zalihama. Moyaayurveda zadržava pravo da, bez obzira na podatke i informacije koji su dati na Sajtu, ne prihvati vašu porudžbinu ili otkaže isporuku kupljenih proizvoda Kupcu samo u slučaju da prilikom provere porudžbine ne raspolaže sa poručenim ili kupljenim proizvodom. U slučaju da Moyaayurveda nije u mogućnosti da prihvati vašu porudžbinu iz razloga što ne raspolaže sa poručenim ili kupljenim proizvodom, obavestiće vas o tome putem vašeg email-a ili broja telefona.

 

Registracija i prijava na nalog

Registracija naloga Korisnika je besplatna i dozvoljena je samo licima koja imaju navršenih 18 godina života. Obavlja se putem Sajta tako što Korisnik unese obavezne podatke pod sledećim kategorijama:

 • Ime i prezime – pod kojim se podrazumevaju tačni podaci o imenu i prezimenu, tako da nije dozvoljeno unošenje nadimaka, pseudonima ili drugih podataka;
 • Adresa prebivališta ili boravišta – pod kojim se podrazumeva adresa na kojoj boravi Korisnik;
 • Email adresa – pod kojim se podrazumeva bilo koja ispravna i aktivna email (elektronska) adresa u vlasništvu Korisnika;
 • Broj telefona – pod kojim se podrazumeva bilo koji ispravan i aktivan broj telefona na koji je dostupan Korisnik i u vlasništvu je Korisnika; i
 • Šifra – pod kojim se podrazumeva jedinstveni niz slova i brojeva koji je potreban za svaku registraciju i prijavu na nalog Korisnika.

Nakon što primi verifikacioni email od strane MoyaAyurveda i izvrši verifikaciju registracije naloga, Korisnik postaje Registrovan i korisnik u smislu ovih Uslova. Trenutkom registracije naloga smatra se momenat kada je izvršena verifikacija registracije naloga.

Korisnik se obavezuje da prilikom registracije naloga unese istinite tražene podatke, kao i da podatke koje je uneo prilikom registracije naloga ažurira u slučaju njihove promene. Registrovani korisnik je potpuno i isključivo odgovoran za sve aktivnosti koje se vrše preko njegovog registrovanog naloga, uključujući i porudžbine koje su izvršene pod njegovim nalogom, i snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije naloga i njegovog ažuriranja.

MoyaAyurveda ima pravo da, u slučaju da utvrdi da su uneti neistiniti podaci prilikom registracije i ažuriranja naloga, blokira odnosno ukine nalog Registrovanom korisniku.

Registrovani korisnik prijavu naloga vrši unošenjem svog korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime predstavlja email adresu, dok lozinka predstavlja šifru, koji podaci su uneti prilikom registracije naloga.

Registrovani korisnik je obavezan da svoje korisničko ime i lozinku čuva u tajnosti od drugih lica i ima obavezu da se na kraju svake posete odjavi sa Sajta. Registrovani korisnik ima pravo i obavezu da nam odmah po saznanju za bilo koju neovlašćenu upotrebu njegovog naloga ili sumnje da treće lice može da zloupotrebi njegovo korisničko ime i lozinku pošalje obaveštenje na sledeću email adresu: moyaayurveda@gmail.com. MoyaAyurveda zadržava pravo da u ovim i sličnim slučajevima zatraži od vas da promenite korisničko ime i lozinku ili da blokira vaš nalog, radi bezbednosti i sigurnosti korišćenja Vašeg naloga.

 

Porudžbina

Poručivanje proizvoda i usluge isporuke se vrši isključivo putem Sajta. Porudžbina se ne može izvršiti telefonom, u prodajnom mestu Kupca ili na drugi način, s tim da Prodavac zadržava diskreciono pravo i slobodu da prihvati ili ne prihvati porudžbine izvršene na ovaj način.

Poručivanje možete izvršiti isključivo u svojstvu Registrovanog korisnika.

Ukoliko vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme „Dodaj u korpu“. Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

Nakon što izaberete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da u odeljku „Korpa“ kliknete na dugme „Plaćanje“, a potom u odeljku „Plaćanje“ u skladu sa formularom unesete obavezne podatke za porudžbinu, izaberete raspoloživi termin isporuke i način plaćanja. U ovom koraku biće vam obračunata i cena usluge isporuke porudžbine, ukoliko se ova usluga posebno naplaćuje.

U odeljku „Plaćanje“ unosti lične podatke, koji moraju biti uneti u skaldu sa Politikom privatnosti. Ovo morajubitiisključivovašiličnipodaci.

Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme „Pošalji narudžbinu” i predstavlja obavezujuću ponudu sa vaše strane učinjenu prema MoyaAyuverda.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu kao Kupac potvrđujete sledeće: 

 1. da su Vam poznate odredbe ovog Ugovora ili da su Vam morale biti poznate, jer smo Vam mi pružili stvarnu mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom;
 2. da smo mi, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca o uslovima ovog Ugovora; i
 3. da ste, kao Kupac, saglasni sa Ugovorom.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu kao Kupac posebno potvrđujete da ste pre potvrđivanja porudžbine kao Kupac obavešteni o sledećem: 

 1. osnovnim obeležjima robe i usluge isporuke;
 2. našem poslovnom imenu, matičnom broju, poreskom identifikacionom broju, adresi sedišta na kojoj poslujemo, email adresi;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke i troškovi transakcije kartičnog plaćanja koji padaju na vaš teret kao Kupca;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama Kupca;
 5. postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe;
 6. načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima od strane Prodavca, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti; i
 7. Uslovima za raskid ugovora.

Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete email kojim se potvrđuje da smo mi primili porudžbinu. Prodavac će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo isporuku proizvoda koji ste poručili. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju odnosno zalihama, može trajati najviše 5 radnih dana. Ukoliko proizvod nije na stanju odnosno zalihama, bez odlaganja vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je vaša porudžbina otkazana tj. da nije prihvaćena vaša ponuda za zaključenje Kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Prodavac će vas kontaktirati putem vašeg email-a ili telefonskog broja kako bi vas obavestio o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ na stanju odnosno zalihama.

MoyaAyuverda zadržava pravo da spreči svaku zloupotrebu vaših prava preko i putem Sajta, pa u slučaju sumnje u zloupotrebu ima pravo da vas kontaktira radi provere i pravo da odbije da potvrdi porudžbinu odnosno izvrši isporuku proizvoda.

Za sva pitanja ili nejasnoće koje se tiču vaše porudžbine možete se obratiti na sledeću email adresu www.moyaayurveda.com.

 

Cene

Cene su izražene u valuti srpski dinar (RSD). Cena uključuje PDV, osim gde je izričito navedeno da je cena bez PDV-a.

Istaknute cene na Sajtu važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Cene za proizvode koji se prodaju prema težini, a ne prema komadu, su cene koje mogu minimalno odstupati zbog odstupanja u težini, što znači da možete dobiti proizvode čija težina minimalno odstupa od težine za koju je zaključen Kupoprodajni ugovor, zbog čega će cena biti obračunata po tačnoj težini proizvoda koja vam je isporučena.

Za svaki proizvod izražena je cena. Istaknute cene proizvoda ne uključuju troškove isporuke. Troškovi isporuke su posebno iskazani prilikom vršenja porudžbine i padaju na teret Kupca, te Kupac plaća troškove isporuke zajedno sa cenom proizvoda.‚

Cene mogu biti umanjene korišćenjem promo kodova i popusta, prema politici poslovanja MoyaAyuverda.

 

Načini plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i usluge isporuke se vrši se zajedno i to pouzećem.

U slučaju plaćanja pouzećem u gotovini, potrebno je da prilikom kupovine na Sajtu u odeljku „Plaćanje“ odaberete opciju „Keš“.MoyaAyuverda će izvršiti isporuku proizvoda putem dostavljača koji će vam nakon plaćanja predati kupljene proizvode uz koje ćete dobiti račun, a plaćanje ćete izvrišiti gotovinom i to predajom naznačenog novčanog iznosa dostavljaču.

U slučaju plaćanja pouzećem karticom, potrebno je da prilikom kupovine na Sajtu u odeljku „Plaćanje“ odaberete opciju „___“. MoyaAyuverda će izvršiti isporuku proizvoda putem dostavljača koji će vam nakon plaćanja predati kupljene proizvode uz koje ćete dobiti račun, a plaćanje ćete izvrišiti karticom putem terminala za plaćanje koji će vam obezbediti dostavljač.

 

Isporuka

Cena usluge isporuke porudžbine može biti iskazana prilikom vršenja porudžbine na Sajtu. Ukoliko je cena usluge isporuke iskazana prilikom vršenja porudžbine, ova cena se plaća istovremeno sa cenom za poručene proizvode. Vi morate prihvatiti da platite ovu cenu ukoliko želite da kupite i da vam isporučimo naše proizvode, tako da kupovina naših proizvoda na Sajtunije moguća bez pružanja usluge isporuke porudžbine.

MoyaAyuverda zadržava pravo da spreči svaku zloupotrebu vaših prava preko i putem Sajta, pa u slučaju sumnje u zloupotrebu ili u slučaju kršenjaUslovakorišćenja i poslovanja ima pravo da vas kontaktira radi provere i pravo da odbije da potvrdi porudžbinu odnosno izvrši isporuku proizvoda, kao i da blokira i izbriše vaš nalog. MoyaYurvede posebno zadržava pravo da neisporuči porudžbinu u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta dostavljača koji vrše isporuku robe.

Proizvode isporučujemo isključivo na teritoriji grada Beograda i to samo za teritoriju gradskih opština navedenih u odeljku pod nazivom „Teritorijana primena Ugovora“ ovih Uslova Dostava se vrši na adresu Kupca naznačenu prilikom porudžbine do ulaznih vrata kuće, stana ili drugih prostorija Kupca, a predaje se Kupcu ili osobi koju je kao primaoca pošiljke Kupac odredio.

Ukoliko dostavljač ne pronađe Kupca na naznačenoj adresi ili lice koje je kao primaoca pošiljke Kupac odredio ili krivicom ovih lica ne bude izvršeno dostavljanje, kontaktiraćemo vas i nastojati da dogovorimo novi termin isporuke. Ukoliko dostavljanje proizovda ne bude izvršeno ni u novom dogovorenom terminu krivicom Kupca ili lica koje je kao primaoca pošiljke Kupac odredio, Ugovor o prodaji se smatra raskinutim.

Ako predaja proizvoda nije izvršena iz razloga što vi bez osnovanog razloga odbijate da primate robu ili svojim ponašanjem sprečavate isporuku, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na vas kao Kupca istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

Vreme isporuke proizvoda kupljenih preko Sajta određuje sam Kupac prema terminima koji su raspoloživi u odeljku „Plaćanje“. Kupac je upoznat da vreme isporuke nije fiksno, nego orijentaciono. MoyaAyuverda će nastojati da isporuke izvrši u dogovorenom roku, ali mi nećemo biti odgovorni niti će se smatrati da smo pali u docnju u slučaju isporuke van ugovorenog roka, uz obavezu da vas obavestimo o promenjenom terminu isporuke.

Jedan Kupac može odabrati isključivo jedan termin za dostavu u toku jednog dana. Kreiranje većeg broja porudžbina i zauzimanje više termina za dostavu u toku jednog dana smatraće se kršenjem ovih Uslova korišćenja i poslovanja, u kom slučaju MoyaAyuverda ima pravo da blokiranalog Registrovanog korisnika i odbije da prihvati porudžbinu ili da odbije da izvrši isporuku kupljenih proizvoda.

U trenutku predaje robe Kupcu ili primaocu pošiljke koga je odredio Kupac, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca.

Obaveza Prodavca da isporuči prihvaćenu porudžbinu prestaje ako je proizvođač proizvoda koje mi prodajemo preko našeg Sajta obustavi o proizvodnju naručenih proizvoda ili ako je zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu, štrajka, elementarnih nepogoda, epidemije, rata, pobuna i svih slučajeva više sile koji se ostvare kod Prodavca ili proizvođača, izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome odmah obavestiti Kupca, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana saznanja za navedene događaje. U slučaju nastupanja okolnosti koje se smatraju višom silom, neizvršenje ili docnja u izvršenju obaveze neće imati za posledicu odgovornost Prodavca za eventualno nastalu štetu Kupcu.

MoyaAyuverda poručene proizvode pakuje tako da se obezbedi zaštita od oštećenja uobičajenom manipulacijom u transport i bezbednost hrane i pića.

Kupac prilikom isporuke ima obavezu da odmah, u prisustvu dostavljača, proveri pošiljku kako bi utvrdio da li postoje vidljiva oštećenja i nedostaci, te obavezu da zahteva da se u prisustvu dostavljača pošiljka otvori. U slučaju da postoje vidljiva oštećenja i nedostaci, Kupac ima pravo da istakne primedbe zbog vidljivih nedostataka o čemu će dostavljač sastaviti zapisnik o reklamaciji.

Ukoliko Kupac blagovremeno tj. U prisustvu dostavljača izjavi prigovor vidljivog nedostatka i oštećenja, ima prava koja mu pripadaju po zakonu zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru na zamenu, sniženje cene ili raskid Kupoprodajnog ugovora, prema zakonskim uslovima. Potrošač ne može da raskine ugovor a koje nesaobraznost robe neznatna. Ukoliko ovo propusti da učini u prisustvu dostavljača, Kupac gubi prava koju mu potom osnovu pripadaju.

Kupac je dužan dostavljaču potpisati otpremnicu tj. račun-otpremnicu prilikom predaje pošiljke.

Rok za prijavu reklamacije na skrivena oštećenja i nedostatke je 24 h od trenutka preuzimanja robe, putem email-a:moyaayurveda@gmail.com. Mi smo dužni da postupimo po vašoj reklamaciji u roku od narednih 8 dana.

 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Imajući u vidu da se kupovina putem našeg Sajta smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak Uslova se odnosi na Kupce koji predstavljaju Potrošače.

Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da uroku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od Ugovora o prodaji bez navođenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku.

 

Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen.

Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem i dostavite na našu adresu sedišta ili email:moyaayurveda@gmail.com.

Izjava o odustanku od Kupoprodajnog ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste je poslali MoyaAyuverda. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa o prijemu Vaše izjave.

U slučaju da odustanete od Kupoprodajnog ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali izjavu o odustanku, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu).

Proizvod možete da vratite tako što ćete ga poslati nama isključivo do isteka roka važenja proizvoda, pod uslovom da je u Vašem posedu skladišten i čuvan u odgovarajućim uslovima.

U slučaju odustanka od Kupoprodajnog ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i proizvod u ispravnom stanju, i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. MoyaAyuverda će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primila od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. MoyaAyuverda može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, MoyaAyuverda ima pravo da vrati umanjenu cenu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:

 1. pružanjeusluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena a koje pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak odugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 3. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 4. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 5. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 6. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

 

Zaštita podataka o ličnosti

MoyaAyuverda obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa propisima Republike Srbije. Za više informacija vidite Politiku privatnosti

Pristupom i korišćenjem našeg Sajta dajete saglasnost da koristimo vaše podatke o ličnosti u skladu sa Politikom privatnosti. Ukoliko pronađete bilo šta u ovom Ugovoru sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš Sajt.

 

Postavljanje sadržaja i linkovi ka sajtovima

Bilo koji sadržaj koji vi postavite na ili putem Sajta, uključujući komentare koje upućujete nama putem Sajta, naših zvaničnih društvenih mreža, našeg Google My Business naloga i na svim drugim platformama u našem vlasništvu, imaju za cilj razmenu mišljenja i zakonitih, relevantnih i tačnih informacija. Korespodencija mora da bude pristojna, uljudna i bez bilo kakvih navoda koji mogu biti uvredljivi za drugu stranu, uključujući i davanje kritičke ocene. Svaka upotreba koja nije u skladu sa tim ciljem je zabranjena. Naročito je zabranjeno postavljanje sadržaja ili linkova ka takvim sadržajima:

 • Koji sadrže govor mržnje, politički ekstremizam, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, psovke ili koje podržavaju diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, koji sadrže direktne pretnje drugim Korisnicima, Vlasniku i njegovim predstavnicima, kao i bilo kojim trećim licima;
 • Koji je protivan moralu ili koji je pornografskog karaktera;
 • Radi bilo koje upotrebe koja je protivna propisima Republike Srbije;
 • Reklamnog karaktera i kojima se vrši direktno ili indirektno promovisanje;
 • Kojima se Sajtili druge naše platforme koristena bilo koji način u komercijalne svrhe, osim za potrebe realizacije ovog Ugovora ili Posebnog ugovora;
 • Sa besmislenim i nesvrsishodnim porukama; i
 • Za koje vi znate ili pretpostavlja da sadrže lažne informacije, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim Korisnicima, nama i našim predstavnicima, kao i bilo kojim trećim licima.

Mi zadržavamo diskreciono pravo (ali ne i obavezu) da preduzmemo razumne mere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji je protivan Uslovima i pozitivnim propisima, bez navođenja razloga za to, i to:

 • Zabranom postavljanja ili brisanjem dela tog sadržaja pre objavljivanja uspostavljanjem filtera na određene reči, fraze, izraze, emoji simbole i sl;
 • Uklanjanjem postavljenog sadržaja ili njegovog dela;
 • Blokiranjem i ukidanjem registrovanih naloga u slučaju zabranjenog ponašanja.

 

Nezavisno od ovog prava, mi nemamo obavezu da vršimo monitoring sadržaja koji vi postavljate na Sajtu, te stoga ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili druge posledice koje proisteknu iz takvog sadržaja. U vezi sa navedenim, mi:

 • Nemamo obavezu da pregledamo podatke koje skladištimo, prenosimo ili učinimo dostupnim odnosno da ispitujemo okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje Korisnika aplikacije na našem Sajtu, u skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije;
 • Nismo odgovorni za sadržaj i upućivanje elektronskih poruka koje nam je Korisnik aplikacije predao radi radi prenosa putem našeg Sajta, pod uslovima iz člana 16 Zakona o elektronskoj trgovini;
 • Nismo odgovorni za skladištenje podataka koje služi za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane Korisnika aplikacije i sadržaj skladištenih podataka na našeg Sajta,pod uslovima iz članova 17 i 18 Zakona o elektronskoj trgovini.

Sadržaj koji vi postavljate na Sajtu ni na koji način ne predstavlja naše stavove niti je povezan sa nama. Sav vaš sadržaj izražava isključivo vaš stav, za koji ste jedino odgovorni vi.

Vi možete prijaviti sadržaj postavljen na našem Sajtu slanjem email-a na sledeću adresu:moyaayurveda@gmail.com. Mi ćemo postupiti po vašem email-u u kratkom roku tako što ćemo ukloniti nedopušteni sadržaj ili, u slučaju sumnje da li je sadržaj nedopušten, zatražiti mišljenje nadležnog organa radi daljeg postupanja.

U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica sa osnovom naknade štete prema MoyaAyuverda, a po bilo kom osnovu u vezi sa sadržajem koji ste vi postavili, odgovornost preuzimate vi, uključujući i obavezu da preduzmete sve radnje kako bi odbranili i zaštitili MoyaAyuverda od svih takvih zahteva.Ovo podrazumeva da ste vi saglasni da ćete nam nadoknaditi celokupnu štetu naročito, ali ne i isključivo, uslučaju:

 • Kršenja Uslova korišćenja i poslovanja;
 • U slučaju da mi pretrpimo štetu koja je posledica kršenja prava trećih lica sa vaše strane.

Svi eventualni sporovi nastali između vas međusobno ili sa trećim licima rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Mi nismo odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Na našem Sajtu se mogu naći linkovi ka sajtovima, aplikacijama ili bilo kojim drugim stranicma na koje upućujemo ili omogućavamo pristup, a koji su u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih lica. Svaka od ovih stranica ima svoje uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim podacima, koji se mogu bitno razlikovati od onih koji važe za naš Sajt. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim stranicama i ne snosimo nikakvu odgovornost kako za dostupnost tih stranica i sadržaj na njima, tako za uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim informacijama koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike. Vi snosite sopstvenu odgovornost i rizik u slučaju pristupanja drugim stranicama putem linkova.

Postavljanje linkova ni na koji način ne predstavlja naše stavove niti podrazumeva da mi preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se preko takvih sajtova nude. Na postavljanje linkova sa vaše strane važe ove odredbe Uslova korišćenja koje se odnose na postavljanje bilo kog sadržaja.

 

Ograničenje odgovornosti

MoyaAyuverda obezbeđuje Sajt “onakav kakva je”, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu, naročito bez garancije da će ispuniti vaše zahteve i da će rad biti bez prekida i grešaka. U slučaju da se usled tehničkih problema, radova, održavanja, uvođenja novog sadržaja ili više sile naš Sajt ne može koristiti ili nije dostupan privremeno ili trajno, u potpunosti ili u ograničenom kapacitetu, mi ne možemo odgovarati za eventualnu štetu koja tako nastane vama. MoyaAyuverda ne garantuje da će Sajt odgovarati vašim potrebama. Ukoliko dođe do greške, molimo vas da je prijavite kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

MoyaAyuverda će nastojati da podaci i informacije na Sajtu budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Fotografije i drugi materijali na Sajtu ne moraju uvek da odgovaraju stvarnom stanju stvari, već mogu biti ilustrativne prirode.

MoyaAyuverda zadržava pravo da spreči svaku zloupotrebu vaših prava preko i putem Sajta, pa u slučaju sumnje u zloupotrebu ili u slučaju kršenjaUslovakorišćenja i poslovanja i pozitivnih propisa ima pravo da vas kontaktira radi provere i pravo da odbije da potvrdi porudžbinu odnosno izvrši isporuku proizvoda. kao i da blokira i izbriše vaš nalog.

Usluge koje Vam pruža MoyaAyurveda preko Sajta ne uključuju troškove koje snosite korišćenjem računarske opreme i drugih elektronskih uređaja. MoyaAyuverda nije odgovorna za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom posete, korišćenja i poručivanja svakog drugog korišćenja Sajta.

MoyaAyuverda zadržava prava da menja sadržaj na Sajtu, koji se primenjuje na Vas od trenutka njegovog postavljanja na Sajt, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena sadržaja.

 

Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj na Sajtu je pravno zaštićen i jedino mi ostvarujemo jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako korišćenje sadržaja na Sajtu morate nas prethodno kontaktirati putem e-mail adrese: moyaayurveda@gmail.com radi dobijanja pisane saglasnosti.

Ukoliko nije naznačeno drugačije u Uslovima korišćenja i poslovanja ili na bilo kom drugom mestu naSajtu, celokupan sadržaj na Sajtu (uključujući ali neograničavajući se na izvorni kompjuterski kod, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, baze podataka, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i drugi povezani materijali) je zaštićen, autorskim i pravima srodnim autorskom, pravom intelektualne i industrijske svojine, pa je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pisanog odobrenja njihovog vlasnika.

Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja i/ili bilo kog njegovog dela bez izričite pisane dozvole MoyaAyurvede ili drugih fizičkih i pravnih lica kao njihovih vlasnika, smatra se kršenjem autorskog i prava srodnih autorskom, prava intelektualne i industrijske svojine. Pod neovlašćenom upotrebom podrazumeva se bilo koja upotreba sadržaja sa Sajta koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja i poslovanja, zakonom ili uz prethodnu pismenu saglasnost Vlasnika ili drugih fizičkih i pravnih lica kao njihovih vlasnika.

Pravo intelektualne svojine na sadržaju koji postavite vi pripada vama. Vi dajete nama sledeće garancije:

 • Da sadržaj koji vi postavljate predstavlja vašu svojinu ili da imate sve potrebne dozvole i prava da upotrebljavate taj sadržaj, te da ne kršite bilo kakva autorska i prava srodna autrskom pravu, prava intelektualne i industrijske svojine trećeg lica;
 • Da vaš sadržaj ne krši bilo koja druga prava trećih lica, a naročito pravo na privatnost;
 • Da po osnovu sadržaja koji postavljate nepostojebilokakveobaveze, naročito obaveze plaćanja, od strane MoyaAyurvede kako prema vama, tako ni prema bilo kom trećem licu.

U slučaju da postoji bilo kakva obaveza sa naše strane za date garancije, vi ste dužni da je ispunite trećem licu, uključujući i obavezu da preduzmete sve radnje kako biste odbranili i zaštitili Vlasnika od svih takvih zahteva, kao i da nadoknadi štetu Vlasniku koja mu zbog toga nastane.

 

Delimična ništavost ugovora

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava, to neće uticati na punovažnost ostalih odredaba Ugovora i one će nastaviti da se primenjuju u skladu sa ciljem ovog Ugovora.

 

Merodavno pravo i nadležnost za rešavanje sporova

Na ovaj Ugovor se u svemu primenjuje pravo Republike Srbije. Za sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog Ugovora ili upotrebom Sajta uopšte biće nadležan stvarno nadležan sud u Novom Sadu.

 

Newsletter i notifikacije

MoyaYurveda će vam uz vaš prethodni pristanak slati komercijalne poruke u vidu:

 • Stavljanja na email listu radi slanja newsletter-a;
 • Slanja notifikacija (obaveštenja).

koje komercijalne poruke mogu sadržati bilo koju informaciju u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda MoyaAyurvede i trećih lica koji su naši partneri na projektu koji vodimo putem našeg Sajta, što naročito uključuje ali se ne ograničava na marketinške, prodajne i druge kampanje koje radi MoyaAyurveda samo ili sa trećim licima partnerima.

Registracijom naloga i vršenjem porudžbine smatra se da ste dali saglasnost da Vam dostavljamo naše newsletter-e.

Vi u svako doba može opozvati prijem newsletter-a i obaveštenja (notifikacija) kao komercijalnih poruka ukoliko odlučite da želite da primate samo neke informacije ili ukoliko odlučite da ne želite uopšte da primate komercijalne poruke od nas i to slanjem email-a na adresu: moyaayurveda@gmail.com sa obrazloženjem newsletter-a koje ne želite da primate i u kom delu, ili putem opcije odjave sa liste lica koja primaju newsletter-a u samom newsletter-u koji primate od nas, ili putem opcije odjave prijema notifikacija na vašem uređaju ili na našem Sajtu.

Sertifikati

Organic India
Divine Copper
Soulgenie
Moya Ayurveda
Društvene mreže

U cenu je uračunat PDV.

2024 © moyaayurveda.com Sva prava zadržana

X
Add to cart