Politika privatnosti

Važi od [uneti datum]

 

Dobro došli na našu internet prodavnicu na internet stranici [uneti link sajta].

Kreativni gradski centar d.o.o, sa sedištem u Beogradu, ul. Prespanska broj 10, Zvezdara, matični broj:20016698, poreski identifikacioni broj:103751370, kao vlasnik internet stranice:

 • je izuzetno svestan značaja zaštite podataka o ličnosti;
 • shvata veoma ozbiljno zaštitu podataka o ličnosti;
 • shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja vama.

Stoga, kao rukovaoci podacima o ličnosti, sačinili smo ovu politiku privatnosti (dalje: “Politika privatnosti”), kako bi obrada vaših ličnih podataka bila u potpunosti transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na svako lice koje pristupi ili koristi naš Sajt. Molimo vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i poslovanja sačinjava celokupan Ugovor koji se odnosi na vas. U slučaju da niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo vas da odmah prestanete da koristite naš Sajt.

Pojmovi koji nisu definisani u Politici privatnosti, a koriste se u ovoj Politici privatnosti i napisani su sa početnim velikim slovom, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u odeljku “Definicije” Uslova korišćenja i poslovanja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na moyaayurveda@gmail.com.

 

Lični podaci koje prikupljamo

Podatke prikupljamo prevashodno od vas i to kada komunicirate sa nama i međusobno između vas, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške, kada se registrujete, kada kupujete i/ili poručujete proizvode i/ili usluge od nas, ili kada su vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Vi niste u obavezi da nam date lične podatke, ali to znači da možda nećete moći u celosti ili delimično da koristite usluge našeg Sajta. Podaci koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo vam omogućili optimalnu uslugu. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Moyaayurveda ne može da garantuje da će pružene informacije i usluge u potpunosti zadovoljiti vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na zakonu. U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt, informacije koje možemo prikupiti o vama mogu biti sledeće:

 • Lični podaci koje dobrovoljno delite sa nama

Informacije koje dobrovoljno odlučite da podelite putem Sajta ili u vezi sa uslugama koje koristite i proizvodima koje kupujete putem našeg Sajta, mogu sadržati i vaše i tuđe lične podatke:

 • u komunikaciji sa nama putem email-a:moyaayurveda@gmail.com ili bilo kog drugog email-a i broja telefona dostupnih na Sajtu;
 • u komunikaciji sa našim dostavljačima i dostavljačima koje smo mi angažovali u vezi sa realizacijom usluge isporuke i vraćanja proizvoda koje ste kupili;
 • u komunikaciji međusobno između vas putem poruka, ostavljanjem utisaka, unosom teksta ili bilo kojim drugim putem na Sajtu;
 • postavljanjem objava ili davanjem svih drugih informacija bilo kojim putem na Sajtu.

Količina i sadržina informacija koje ćemo dobiti zavise isključivo od vas i vi ih dobrovoljno dajete. Davanje ovih informacija nije obavezno, niti ste uslovljeni da koristite Sajt njihovim davanjem, a ukoliko ih delite smatraće se da ste dali svoj izričit pristanak za njihovu obradu. Takođe, ukoliko delite tuđe lične podatke, smatraće se da ste dobili izričit pristanak za njihovu obradu od lica na koje se podaci odnose.

Ove podatke ćemo obrađivati samo u meri u kojoj su primereni i bitni u skladu sa svrhom zbog koje se obrađuju.

 • Lični podaci koje delite sa nama prilikom registracije i ažuriranja svog naloga, kao i prilikom vršenja porudžbine

Preduslov za vršenje i konačno izvršavanje porudžbine jeste da prethodno registrujete svoj nalog. Dakle, neophodno je da registrujete svoj nalog da biste dobili potvrdu o pripremljenoj porudžbini, odnosno potvrdu da je vaša porudžbina prihvaćena ili odbijena, a sve u cilju zaključenja Prodajnog ugovora sa nama, kao i da bi Vam kupljeni proizvod bio isporučen na adresu, kao i da bismo mogli da realizujemo sva naša prava i obaveze u vezi sa vašom porudžbinom i kupovinom preko našeg Sajta, obavezni ste da kao Korisnik Sajta podelite sledeće lične podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresu;
 • Email adresu; i
 • Broj telefona.

Napominjemo vam i da je neophodno da prilikom registracije naloga napravite unos koji odgovara vašem stvarnom i tačnom imenu i prezimenu, te da nije dozvoljeno unošenje nadimaka, pseudonima ili drugih podataka koji ne odgovaraju vašem imenu i prezimenu. Adresa koju unosite prilikom registracije naloga podrazumeva tačnu adresu na kojoj boravite u trenutku registracije naloga. Email adresa i broj telefona podrazumevaju unos bilo koje ispravne i aktivne email (elektronske) adrese i broja telefona koji su u vlasništvu vas kao korisnika.

Ažuriranjem svih ovih podataka u svom registrovanom nalogu, takođe dajete lične podatke.

Svi podaci koje unosite prilikom registracije i ažuriranja naloga, kao i prilikom vršenja porudžbine, moraju biti isključivo vaši lični podaci. Nije dozvoljeno unošenje tuđih ličnih podataka. S obzirom na to da mi nemamo mogućnost da utvrdimo da li su podaci koje unosite vaši lični podaci, u slučaju da postupite suprotno sa prethodno navedenim i koristite tuđe lične podatke prilikom registracije i ažuriranja naloga, odnosno prilikom vršenja porudžbine, isključivo ćete vi snositi odgovornost za takvo postupanje.

Šifra koju unosite prilikom registracije i prijave na svoj registrovani nalog nije vidljiva, poznata, niti dostupna bilo kome, osim vama kao korisniku, odnosno Registrovanom korisniku, tako da mi ovaj podatak ne prikupljamo niti koristimo.

 

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Na našem Sajtu određeni podaci o ličnosti se prikupljaju uz vašu saglasnost, odnosno pristanak. Iz tog razloga, molimo vas da pogledate tabelu ispod i vidite koje podatke obrađujemo uz vašu saglasnost, odnosno pristanak. Vi imate pravo da opozovete vašu saglasnost, odnosno pristanak u svakom trenutku, s tim da vaš opoziv ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. Opoziv možete učiniti:

 • slanjem email-a na adresu:moyaayurveda@gmail.com;
 • putem opcije odjave sa newsletter-a koji primate od nas;
 • putem opcije odjave prijema notifikacija na vašem uređaju ili na našem Sajtu.

Naš Sajt namenjen je isključivo licima koju su navršila 18 godina života. Ukoliko nemate navršenih 18 godina života, prestanite da koristite naš Sajt, jer isti nisu namenjeni Vama. Lica sa navršenih 18 godina mogu samostalno da daju pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo uz vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Vaši lični podaci neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.

Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima.

Svi članovi našeg tima su obavezani na čuvanje profesionalne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere kako bi obezbedili da ostvarite svoja prava i da se obrada vrši u skladu sa zakonom.

Ako dođe do povrede podataka o ličnosti koja nosi visok rizik, obavestićemo vas o tome, osim kada nas zakon na to ne obavezuje.

 

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Vaše lične podatke ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su on iprikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo vašu saglasnost ili drugi zakonski osnov.

Ukoliko ste za obradu podata kao ličnosti dali vaš pristanak, opozivom pristanka će podaci biti izbrisani, što ne utiče na zakonitost obrade ovih podataka pre vašeg opoziva.

Ukoliko se podaci obrađuju za potrebe zaključenja ili izvršenja ugovora, čuvaju se dok postoji potreba da se realizuje konkretna ugovorna obaveza ili obaveze zbog kojih se podaci prikupljaju, nakon čega se brišu. Npr. Deaktivacijom registrovanog naloga brišu se svi podaci uneti prilikom registracije.

 

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava koja možete da zahtevate od nas kao rukovaoca:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi vaših ličnih podataka;
 • pravo da zahtevate pristup podacima o ličnosti;
 • pravo da zahtevate ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti;
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o vama budu obrisani;
 • pravo na ograničenje obrade ličnih podataka;
 • pravo na prigovor na obradu ličnih podataka zbog nepostojanja legitimnog interesa za obradu;
 • pravo na prenosivost podataka o ličnosti;
 • pravo na pritužbu Povereniku;
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.

U slučaju da vaše podatke o ličnosti ne prikupimo od vas, pored svih naborajnih prava imate i pravo da znate iz kog izvora smo došli do vaših podataka.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo vas da nas kontaktirate na:moyaayurveda@gmail.com.

U nastavku ćemo vam pojasniti kako možete da koristite određena prava.

Pravo na pristup podacima

Vaše je pravo da od nas tražite informaciju da li obrađujemo vaše podatke, koju vrstu podataka i da pristupite tim podacima. Ovlašćeni ste da se informišete u koju svrhu prikupljamo podatke, da li delimo vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo. Imate pravo na kopiju svih ovih podataka.

Sve ove i druge informacije možete naći u ovom tekstu Politike privatnosti ili nam poslati email.

Pravo da brišete podatke

VašejepravodatražiteodnasdaizbrišemoVašeličnepodatkeukoliko:

 • više ne postoji svrha da se obrađuju;
 • ste opozvali vaš pristanak za obradu;
 • ste podneli prigovor na obradu zbog toga što ne postoji naš legitimni interes da podatke obrađujemo;
 • su vaši podaci nezakonito obrađivani;
 • mi imamo zakonsku obavezu da ih izbrišemo.

Mi ipak zadržavamo pravo da ne udovoljimo vašem zahetvu, ali samo kada za to postoji važniji interes, kao što su to npr. javni interes ili interes naše pravne zaštite.

Pravo da tražite da se obrada podataka ograniči

Možete tražiti da se obrada vaših podataka ograniči:

 • za vreme dok se ne utvrdi osnovanost vašeg ukazivanja na netačnost vaših podataka o ličnosti ili dok se ne utvrdi osnovanost vašeg prigovora da ne postoji legitiman pravni interes za obradu;
 • u slučaju nezakonite obrade;
 • u slučaju kada koristite pravni zahtev ili se od njega branite, ako nepostoji osnov da se podaci dalje obrađuju;

Bez vaše dalje saglasnosti, mi ne možemo obrađivati vaše podatke u slučaju ograničenja. Kada prestane razlog zbog kog je obrada ograničena, mi ćemo vas o tome obavestiti.

Pravo da vas informišemo o primaocima vaših podataka

U slučaju da ispravimo, izbrišemo ili ograničimo obradu vašeg podatka, obavestićemo vas o svim licima koje su primila ovakve podatke i njih obavestiti da postupe na isti način.

Pravo da prenesete svoje podatke

U slučaju da obradu podataka vršimo automatizovano, imate pravo da vam prenesemo vaše podatke o ličnosti i to samo one koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili radi izvršenja ugovora.

Ove podatke možemo za vas preneti direktno drugom licu, na vaš zahtev.

 

Postupci koje ne primenjujemo u rukovanju podacima o ličnosti

Mi ne donosimo odluke na osnovu automatizovanog prikupljanja vaših podataka.

Mi ne delimo vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako:

 • imamo vašu saglasnost za to;
 • zakonom smo obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo vašu dodatnu saglasnost.

 

Izmene naše politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja i zmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene Politike privatnosti stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu, a o tome ćemo vas uredno obaveštavati putem vašeg email-a. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti kako biste bili svesni promena koje nastupe. Tražićemo vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti akoi gde to zahtevaju važeći propisi o zaštiti podataka.

 

Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na moyaayurveda@gmail.com.

 

Sertifikati

Organic India
Divine Copper
Soulgenie
Moya Ayurveda
Društvene mreže

U cenu je uračunat PDV.

2024 © moyaayurveda.com Sva prava zadržana

X
Add to cart